Krediet

maximaal leenbedrag

Exceptional Service

Zo wordt het maximale leenbedrag bepaald

Op verschillende websites worden rekenmodules geboden, waarmee u uw maximale leenbedrag kunt uitrekenen. Echter, deze modules zijn erg onnauwkeurig omdat ze uitgaan van standaard cijfers en normen!

Hier geven wij de rekenmethodiek, zoals die vanuit belangenorganisaties genormeerd is.


Een kredietverstrekker is gebonden aan de regels van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Hij dient uw belangen centraal te stellen en een verantwoord advies te geven. Daartoe is een aantal normen vastgesteld, waaraan men zich dient te houden.

Background image

Basisnorm

Dit is een objectieve ondergrens voor uw besteedbare inkomen, waarbij u nog voldoende middelen overhoudt om uw huishouden draaiende te kunnen houden. Deze norm is opgesteld door het Nibud en verschilt afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Basishuur


De Basishuur, ook wel normhuur genoemd, is een norm voor het minimum bedrag dat in berekeningen wordt gehanteerd voor woonlasten. Deze norm wordt jaarlijks aangepast.

Leennorm


Dit is de (wettelijke) basis voor het vaststellen van hoeveel geld geleend kan worden. De berekening verschilt voor hoge en voor lage inkomens.

De leennorm is het maandbedrag dat een consument na aftrek van alle vaste lasten, dus inclusief die van het te verstrekken krediet, voor levensonderhoud beschikbaar moet houden.

Daarvoor geldt de formule: leennorm = basisnorm -/- basishuur -/- eventuele alimentatie

Voor hogere inkomens geldt:

leennorm = basisnorm -/- basishuur -/- eventuele alimentatie + 15%x (netto inkomen -/- basisnorm –/- basishuur)

 

Leencapaciteit


Dit is een norm die is opgenomen in de Gedragscode van de VFN en waar erkende kredietverleners zich aan houden.

De leencapaciteit geeft het bedrag aan dat men aan kredietlasten uit mag geven. Dat wordt als volgt berekend:

Leencapaciteit = netto inkomen -/- vaste lasten -/- leennorm

Onder vaste lasten vallen:

(Netto) woonlasten
Eventuele alimentatie
Lopende financieringslasten (voor zover deze leningen niet door de nieuwe worden vervangen)
Eventuele overige (vaste) lasten zijn al verwerkt in de basisnorm.

Maximaal toegestaan krediet
Hiervoor wordt gerekend met een norm voor de lasten van een krediet (meestal 2%).

Daardoor is de maximale kredietsom (kredietlimiet) die men kan lenen als volgt te berekenen:

Leencapaciteit gedeeld door 2%

oftewel: 50x de leencapaciteit

De voor u geldende maximale kredietsom
Wilt u nu echt weten wat voor u haalbaar is en of u uw wensen echt kunnen verwezenlijken, neem dan contact op met een (onafhankelijk) adviseur. Hij kan voor u –geheel vrij blijvend- berekenen wat reëel haalbaar is en tegen welke maandlasten.

Daarbij is hij gehouden aan de normen voor kredietverlening, zoals die door de AFM zijn opgelegd. Zo probeert men te voorkomen dat steeds meer mensen in de schuldsanering terecht komen.